ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Fehér Liliom Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása. A szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, irányítja, összehangolja az intézmény működését, megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Újszentmargita
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat benyújtható postai úton vagy személyesen.
Postacím: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot,valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csetneki Csaba polgármester nyújt a
+36/52/214-002 telefonszámon.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
A pályázat részeként benyújtandó további iratok:

 • amennyiben zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázó a pályázatának elbírálását, úgy arra
  vonatkozó kérését,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41-43/A. §-ában a magasabb vezetővel
  szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint, hogy megbízása esetén
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, illetve arról, hogy nem áll fenn vele
  szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
  tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, az 1/2000.(I.7.) SzCsM
  rendelet 3. mellékletben az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
  Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai
  képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
  köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • • az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás,
  illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
 • • felsőfokú iskolai végzettség, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.
  melléklet az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • szakmai program
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.30. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A véleményezési eljárás követően a megbízásról
  Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.30. 20:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: Újszentmargita Község Önkormányzata
  honlapja (www.ujszentmargita.hu)
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 32552
Intézményi iktatószám: UJS/1534/2023

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük