Bizottságok

A Képviselő-testület bizottságai

A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó vagy ideiglenes bizottságokat hoz létre. A bizottság elnökére és tagjaira a polgármester, illetve a Képviselő-testület tagjai, míg külső tagok személyére a bizottság elnöke tesz javaslatot.

A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

 • Gazdasági-, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  5 fő

                        Képviselő-testületi tag: 3 fő, külsős tag: 2 fő

 • Szociális és Oktatási Bizottság  5 fő

                        Képviselő-testületi tag: 3 fő, külsős tag: 2 fő

A bizottságok döntéseiket határozatok, állásfoglalások formájában hozzák. Döntéseik írásbeli előterjesztéseken alapulnak, amelyek tartalmi és formai követelményei a Közgyűlés számára készített előterjesztések kötelező elemeivel megegyeznek.

A bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket. A kisebbségi véleményeket kívánság szerint rögzíteni kell.

A bizottságok feladatai általában:

 1. előkészítik a képviselő-testület döntéseit,
 2. szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását,
 3. előterjesztéseket készítenek és nyújtanak be a testület elé, valamint állást foglalnak egyes előterjesztések­kel kapcsolatban,
 4. a tevékenységi körükben közreműködőknek a testvérvárosi kapcsolatok továbbfejlesztésében,
 5. működési területükön ellenőrizhetik a körjegyzőség tevékenységét

SZOCIÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnöke:

Hajdu Józsefné                                            Rákóczi u. 67.                                

Tagjai:

Bana Sándor                                                Béke u. 9/b       

Pál Attila Béke u. 47/b

Himer Sándorné

Papp Jánosné

A bizottság főbb feladatai:

 • A jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása miatt kifizetett segély visszafizetésének elrendelése esetén indokolt esetben részletfizetést engedélyez.
 • Dönt arról, hogy a pénzbeni ellátás helyett természetbeni szociális ellátást nyújt a szociális törvényben meghatározott esetekben.
 • Ellátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott további hatásköröket.
 • Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a nevelési-oktatási intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. (Szakértői vizsgálat alapján)
 • Dönt a „Bursa Hungarica” önkormányzati, felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről.
 • Dönt a hátrányos helyzetű tanulóknak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről.
 • Javaslatot tesz a polgármester – a közgyűléstől átruházott hatáskörben meghozott – határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálására.
 • Figyelemmel kíséri a településen jelentkező szociális problémákat, ennek érdekében: 
 • Kiemelt figyelemmel kíséri a településen élő idősek, nyugdíjasok helyzetét, javaslatot dolgoz ki életkörülményeik javítására.
 • Állást foglal az önkormányzatot érintő szociális és családvédelmi kérdésekben.
 • Javaslatot tesz az önkormányzat költségvetésében szociális célokra meghatározott előirányzatok nagyságára és felhasználására, figyelemmel kíséri a végrehajtást.
 • Részt vesz a település szociális ellátását érintő helyi rendeletek kidolgozásában, és elemzi ezek érvényesülését.
 • Véleményezi a szociális intézményeket érintő önkormányzati beruházásokat,  fejlesztéseket.
 • Javaslatot tesz a szociális térítési díjainak, kedvezményeinek megállapítására.
 • Meghallgatja az intézményvezetői álláshelyre pályázókat, véleményezi a pályázatokat.
 • Véleményezi a szociális és családvédelmi célokat szolgáló önkormányzati intézmények épületeinek, helyiségeinek más célokra vagy más szerv számára való használatba adását.
 • Figyelemmel kíséri a gyámügyi tevékenységet, a veszélyeztetett kiskorúak, krízishelyzetben lévő fiatalok helyzetét, együttműködik a pártfogókkal, családgondozókkal, pedagógusokkal, ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel.
 • Együttműködik az önkormányzat más bizottságaival a szociális szférát érintő ügyekben, valamint együttműködik a szociális tevékenységet végző nem önkormányzati szervezetekkel, társulásokkal.
 • Előkészíti az oktatási területet érintő közgyűlési napirendeket.
 • Elemzi a településoktatási szükségleteit és igényeit, javaslatot dolgoz ki azok fejlesztésére.
 •  Javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjai elfogadására, módosítására.
 • Javaslatot tesz az intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv elfogadására, módosítására.
 • Javaslatot tesz az óvodák, alapfokú oktatási intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére, átszer­vezésére.
 • Javaslatot tesz az intézményvezetők kitüntetésére és elismerésére.
 • Javaslatot tesz más önkormányzattal, egyházakkal nevelési-oktatási együttműködési megállapodások megkötésére.
 • Elkészíti az oktatási, nevelési célprogramokat.
 • Véleményezi az óvodai, iskolai ellátás fenntartásával kapcsolatos feladatokat,  a nevelési-oktatási intézmények SZMSZ-ét, javaslatot tesz azok elfogadására, véleményezi a nevelő-oktató tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolókat, jelentéseket.
 • Véleményezi a tanulócsoportok elhelyezésével, nevelési-oktatási intézmé­nyek helyiségeinek használatra történő átengedésével, más oktatási intéz­mények helyiségeinek bérbevételével kapcsolatos kérdéseket.
 • Véleményezi az oktatási, nevelési intézmények térítési díjainak, azok felső határainak, kedvezményeinek megállapítására vonatkozó javaslatot.
 • Véleményezi óvodai, oktatási-nevelési intézmények működését szolgáló épületek, helyiségek más célra illetve más szerv számára történő használatba adását.
 • Véleményezi az oktatási-nevelési intézmények névhasználatát, valamint  az oktatási, nevelési célra használt önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos intézkedéseket.
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat nevelési és oktatási intézményeiben az önkormányzat döntéseinek végrehajtását, együttműködik a kisebbségi oktatási feladatok ellátásában a kisebbségi önkormányzatokkal és kisebbségi szervezetekkel.
 • Együttműködik a nevelési-oktatási intézményeket érintő kérdésekben az intézmények alkalmazotti közösségével, érdekképviseleti szerveivel, diákönkormányzataival.
 • Együttműködik az intézményekben folyó szakmai munka elemzése, értékelése során a szakértői hátteret biztosító pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményekkel, és szakértőkkel.
 • Együttműködik más önkormányzatokkal az oktatási-nevelési feladatok ellátásában.
 • Meghallgatja az intézményvezetői pályázókat és véleményezi a pályázatokat.
 • Közreműködik a testvérvárosi kapcsolatokban, véleményezi az ezek kere­tében létrejövő oktatási programokat.
 • Kapcsolatot tart oktatási-nevelési szakmai érdekképviseleti szervekkel, javaslatot tesz önkormányzati együttműködési megállapodások megkötésére, tartalmára.
 • Állást foglal az önkormányzatot érintő települési oktatási-nevelési kérdésekben.
 • Elemzi a település közművelődési szükségleteit és igényeit, javaslatot tesz azok stratégiájára.
 • Véleményezi a testvérvárosi  kulturális kapcsolatok koncepcióját.
 • Véleményezi a kulturális, közművelődési célú önkormányzati vagyonnal kapcsolatos intézkedéseket.
 • Véleményezi a közművelődési intézmények ingatlanainak esetleg más célra vagy más szervnek való használatba adását.
 • Közművelődési területen együttműködik a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetekkel.
 • Együttműködik a nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel és szervezetekkel.
 • Együttműködik az egyházakkal a rendezvények és közművelődési programok megvalósításában.

A GAZDASÁGI-, PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

Elnöke:

Pál Attila                                                      Béke u. 47/b

Tagjai:

Hajdu Józsefné Rákóczi u. 67

Kovács Csaba .                                            Rózsa u.6

Katona Csabáné

Tóth István                                                  Béke u.         

A bizottság főbb feladatai:

 • Nyilvántartja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát. Lefolytatja a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével kapcsolatos eljárást és erről a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.
 • Felkérésre ellenőrzi a más képviselőtestületekkel, testvérvárosokkal, gazdasági szer­vetekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodásokat és azok végre­hajtását.
 • Kivizsgálja és döntésre előkészíti a közgyűlés hatáskörébe tartozó össze­férhetetlenségi és fegyelmi ügyeket.
 • Figyelemmel kíséri a képviselő-testület és szervei szabályszerű működését. Az SZMSZ  előírásainak megsértése esetén intézkedést kezdeményez
 • Véleményezi a terv- és költségvetésről szóló rendelet tervezetét és a költségvetési koncepciót a könyvvizsgáló véleményének kikérése mellett.
 • Véleményezi a költségvetést érintő előterjesztéseket, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolót, a költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a zárszámadást.
 • Véleményezi az önkormányzati intézmények létrehozásáról, megszünteté­séről, gazdálkodási formájának megváltoztatásáról szóló előterjesztéseket.
 • Véleményezi a képviselők, a tanácsnokok, a bizottsági tagok díjazására vonatkozó javaslatot.
 • Véleményezi az intézmények működési előirányzatait, azok évközi mó­dosítását.
 • Véleményezi a bizottságok fejlesztési elképzeléseire vonatkozó javaslatait.
 • Véleményezi az önkormányzati beruházások pénzügyi lebonyolítását.
 • Évente áttekinti a képviselő-testület által alapított és fenn­tartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait.
 • Figyelemmel kíséri a helyi adózás és adógazdálkodás megvalósítását
 • Közreműködik a helyi adókról szóló rendelettervezetek előkészítésében.
 • Közreműködik a településfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek pénzügyi előkészítésében.
 • Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésében és javaslatokat tesz a közgyűlésnek a saját bevételek növelésére.
 • Javaslatot tesz a vagyongazdálkodás, – hasznosítás szabályozására.
 • Javaslatot tesz a forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképessé nyilvánítására.
 • Véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzati vagyon hasznosítási formáit illetően.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonával kapcsolatos feladatok végrehajtását.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú bérlakások és házingatlanok elidegení­tésére.
 • Véleményezi az önkormányzati lakásgazdálkodás és helyiséggazdálkodás helyi rendeleti szabályozását.
 • Figyelemmel kíséri a teleülés lakosságának kommunális szolgáltatási ellátása helyzetét, javaslatot tesz a közműfejlesztésekre.
 • Javaslatot tesz a helyi jelentőségű épített értékek védelmére, védetté nyilvánítására.
 • Javaslatot tesz a közszolgáltatások díjainak megállapítására.
 • Közreműködik a városrendezési, fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásában, a testület elé terjesztést megelőzően véleményezi azokat.
 • Véleményezi a közüzemi és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok tevékenységét.
 • Vizsgálja a környezetvédelem helyzetét, közreműködik a környezetvédelem önkormányzati felada­tainak meghatározásában, s annak végrehajtásában
 • Javaslatot tesz a helyi környezetvédelmi szabályozásra.
 • Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természetvédelmi értékek és területek kijelölésére.
 • Kezdeményezi, illetve véleményezi a kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos előterjesztéseket. Figyelemmel kíséri, szükség esetén (anyagilag is) támogat(hat)ja az illegális hulladéklerakás megszüntetésére tett lépéseket, intézkedéseket.
 • Véleményezi a közterület fenntartásával, településtisztasággal, köztemetői szolgáltatással kapcsolatos javaslatokat.
 • Véleményezi a város energiagazdálkodásával, energia racionalizálásával kapcsolatos javaslatokat.
 • Beszámol a rendkívüli környezetszennyezések okáról és azok megszüntetése, illetve elhárítása érdekében tett intézkedésekről.
 • Közreműködik, illetve részt vesz a települést érintő területfejlesztési koncepciók, tervek, programok előkészítésében.
 • Kezdeményezi, szervezi a környezetvédelmi akciókat, rendezvényeket, kampányokat; közreműködik lebonyolításukban. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi előírások érvényesülését, betartását. 
 • Kapcsolatot tart és együttműködik az érintett környezet- és természetvédő hivatásos és társadalmi szervezetekkel.
 • Véleményezi a kereskedelmi létesítmények, piacok telepítésének helyét, feltételeit.